KỸ THUẬT INVERTER – Phụ lục 3 : về PWM

Pulse Width Modulation (PWM) là gì? Phương pháp điều chế độ rộng xung (tiếng Anh: Pulse-width modulation (PWM)), hay Điều chế thời gian xung (tiếng Anh: pulse-duration modulation (PDM)) là phương pháp lượng tử hóa điện áp (/ biên độ) thành chuỗi xung vuông có độ rộng xung (theo đơn vị thời gian) tương ứng với … Đọc tiếp KỸ THUẬT INVERTER – Phụ lục 3 : về PWM