KỸ THUẬT INVERTER – Kỳ III : INVERTER LƯU ĐIỆN HÒA PHA

CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ THỰC TIỄN CỦA INVERTER LƯU ĐIỆN HÒA PHA Phải ghi nhận rằng Inverter Lưu Điện từ 0,5 KW đến 3 KW trên thị trường hiện nay là nhiều vô số, nhưng không có khả năng hòa pha. Nghĩa là khi nối điện AC của inverter Lưu Điện vào điện lưới … Đọc tiếp KỸ THUẬT INVERTER – Kỳ III : INVERTER LƯU ĐIỆN HÒA PHA