NGOẠI BÌ HỌC PHẦN II (DA HỌC II, tiếp theo)

NGOẠI BÌ HỌC II (DA HỌC II)  (Tiếp theo phần I) 4/. Nhóm bệnh ngoại bì do dị ứng   4a/. Bệnh chàm : Nguyên nhân bệnh rất đa dạng và phức tạp, được xác định là do một số tác nhân và yếu tố dễ gây bệnh hình thành như: Dị ứng với hóa … Đọc tiếp NGOẠI BÌ HỌC PHẦN II (DA HỌC II, tiếp theo)