KIẾN TRÚC THUẦN VIỆT: NHÀ BÁNH Ú Phần I

Phân I: KIẾN TRÚC BẢN SẮC VIỆT NAM Có rất nhiều khảo luận, hội nghị ở Việt Nam mong muốn tìm ra một kiểu kiến trúc THUẦN VIỆT, cuối cùng đều đưa ra nhận định là người Việt không có nền kiến trúc riêng. Ngày 21/6/2012, Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông … Đọc tiếp KIẾN TRÚC THUẦN VIỆT: NHÀ BÁNH Ú Phần I