LƯỢNG TỬ HỌC – Phần II : CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Bốn phát triển quan trọng của Cơ Học Lượng Tử, gồm (1) lượng tử hóa (rời rạc hóa) một số đại lượng vật lý, (2) lưỡng tính sóng hạt, (3) vướng lượng tử và (4) nguyên lý bất định. Trong đó Vướng Víu Lượng Tử là thứ thoát ly và phủ định trực giác của … Đọc tiếp LƯỢNG TỬ HỌC – Phần II : CƠ HỌC LƯỢNG TỬ